www.stacjachleba.pl

§ 1 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca:
  Ewa Zawada Stacja Chleba Bochniak. Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba
  NIP: 6262648047
  REGON: 389846280
  Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
  ul. Kolejowa 25, 42-460 Mierzęcice,
  adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@stacjachleba.pl, numer telefonu: +48 516 318 811
 5. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.stacjachleba.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.stacjachleba.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym żywność, rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.stacjachleba.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o produkcie i jego dostępności oraz kupić produkt lub zlecić świadczenie usługi.
 9. Umowa Sprzedaży Zawartej na Odległość – umowa sprzedaży Produktu/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy www.stacjachleba.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.stacjachleba.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Internetowego www.stacjachleba.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep Internetowy www.stacjachleba.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy www.stacjachleba.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. Zamówienia złożone do godziny 18:00 danego dnia są realizowane w najbliższy dzień roboczy. Wszystkie zamówienia złożone po godzinie 18:00 są realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od złożenia zamówienia.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Przelewy online
  2. Mobilne BLIK
  3. Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. Mastercard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro”
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie po złożenia Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

§ 6 DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu:
   1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
   2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności lub
   3. przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki. Możliwa jest dostawa w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument określi inaczej.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji – Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkt, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsument ponosi koszt dostawy zwracanego w wyniku odstąpienia od Umowy Produktu.

§ 8 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@stacjachleba.pl
 3. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedający.
 7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Produktu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 9. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.stacjachleba.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Ewy Zawady wykonującej działalność gospodarczą Ewa Zawada Stacja Chleba Bochniak. Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kolejowa 25, 42-460 Mierzęcice, NIP: 6262648047, REGON: 389846280. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.stacjachleba.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.stacjachleba.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.stacjachleba.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.stacjachleba.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 21.01.2023 r.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ewa Zawada Stacja Chleba Bochniak Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji umów sprzedaży z klientami
  2. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
  3. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów,  związanych z produktami i usługami
 2. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez Klienta:
  1. uniemożliwi realizację zamówienia
 3. Ewa Zawada Stacja Chleba Bochniak Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Ewa Zawada Stacja Chleba Bochniak Manufaktura rzemieślniczego wypieku chleba wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji zamówienia maksymalnie 30 dni od złożenia zamówienia.
 4. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, 
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  5. przenoszenia danych osobowych; 
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.